ماست پرچرب 1800 گرمی
ماست دبه 1800 گرمی پر چرب 5 درصد