شیرهای استریل 200 سی سی
شیرهای استریل 200 سی سی ساده با درصد چربی های 1.5، 2.5 و 3 درصد