ماست موسیر 1500 گرمی
ماست موسیر 1500 گرمی دبه بیستون