پنیر تازه سفید
پنیر تازه سفید نسبتا چرب 200 و 400 گرمی و پنیر سفید تازه 100 گرمی