دوغ های بیستون 1.5 لیتری
دوغ های بیستون در انواع گازدار، طعم دار نعنایی، کرمانشاهی و هفت گیاه