ماست کرمانشاهی 1400 گرمی
ماست کرمانشاهی 7 درصد چربی 1400 گرمی