روغن حیوانی کرمانشاهی
روغن حیوانی کرمانشاهی در سه وزن 700 گرم، 400 گرم و ساشه 8 گرمی