ماست 1500(IML)
ماست 1500 گرمی با درصد چربی 1/5،3 و 8 درصد