ماست 700 گرمی
ماست 700 گرمی با درصد چر بی 3، 5 و 8 درصد