ماست نیم چرب 1800 گرمی
ماست دبه 1800 گرمی نیم چرب 3 درصد