شیرهای بطری 900 سی سی
شیرهای بطری 900 سی سی بیستون با درصد چربی های 1.5، 2.5 و 3 درصد