شیربطری 230 سی سی
شیرهای بطری 230 سی سی با درصد چربی های 1.5، 2.5 و 3 درصد