شیرهای استریل 1 لیتری
شیرهای استریل 1 لیتری با درصد چربی های 1.5، 2.5 و 3 درصد