ماست کم چرب 1800 گرمی
ماست دبه 1800 گرمی کم چرب 1.5 درصد